Call Us : 08187- 222029, 222195       Email Id : principalkrcs@gmail.com
Kumadvathi Residential Central School > Media Watch > International Yoga Day – 2019

International Yoga Day – 2019

PV 22-06-2019

ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019

VK 22-06-2019

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019

VV 22-06-2019

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019

KP 22-06-2019

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019